Horizon #020 (Guangzhou), 2014, 60 x 80 cm 4/80    
<     >