Horizon #019 (Guangzhou), 2014, 110 x 147 cm 3/80    
<     >